Εργαλεία αποθήκευσης και οργάνωσης υλικού

Η παραπάνω ενότητα χειρίζεται τα ζητήματα της αποθήκευσης και οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος. Στόχος είναι η επίτευξη μιας οργανωμένης και εύκολα πρόσβασης διαδικασίας χειρισμού τόσο των εγγράφων και πολυμέσων όσο και των συνδέσμων που σχετίζονται με το μάθημα.

Διάρκεια: 4 ώρες

Υλικό Αναφοράς

Έγγραφα
Σύνδεσμοι
Πολυμέσα
Γλωσσάρι

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Άσκηση Ενότητας

Εργασίες

Εργασία 5
Εργασία 5

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να δημιουργήσετε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε καλυτέρα το μάθημα σας . Έτσι τα πλαίσια της παρούσας ενότητας καλείστε να υλοποιήσετε τις παρακάτω εργασίες:

  1. Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο
  2. Ανεβάστε ένα έγγραφο στο χώρο του υποσυστήματος ‘Έγγραφα’
  3. Δημιουργήστε μια νέα κατηγορία συνδέσμων και μέσα σε αυτή εισάγετε τουλάχιστον 3 νέους συνδέσμους
  4. Προσθέστε ένα νέο βίντεο στο υποσύστημα ‘Πολυμέσα’
  5. Δημιουργήστε ένα νέο σύνδεσμο βίντεο
  6. Δημιουργήστε μια νέα κατηγορία όρων στο υποσύστημα ‘Γλωσσάριο’ και μέσα σε αυτή εισάγετε τουλάχιστον 3 νέους όρους

Forum Ενότητας

Εργαλεία αποθήκευσης και οργάνωσης εκπαιδευτικού υλικού