5ο κεφάλαιο - Τα Δομικά Στοιχεία των Δικτύων

Ένα δίκτυο αποτελείται από παθητικά και ενεργά στοιχεία.

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε τα ενεργά στοιχεία των δικτύων, όπως modems, επαναλήπτες, μεταγωγείς, γέφυρες και δρομολογητές. Τα παθητικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα καλώδια, τα εξαρτήματα, που χρησιμοποιούνται στη δομημένη καλωδίωση για τη σύνδεση και μικτονόμηση των γραμμών.