ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MANAGERIAL ECONOMICS

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΛΑ

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες και εργαλεία μελέτης της οικονομικής επιστήμης και η εφαρμογή τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Οικονομική για Διοίκηση επιχειρήσεων εξετάζει το σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και συνδυάζει την οικονομική θεωρία, τις επιστήμες των αποφάσεων και τα εργαλεία από διαφόρους τομείς μελέτης της διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ εξετάζει πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθώς μια επιχείρηση προσπαθεί να πάρει άριστες αποφάσεις διοίκησης εν όψει των περιορισμών που αντιμετωπίζει. Στο πλαίσιο του μαθήματος επιχειρείται οι φοιτητές:

 • να αποκομίσουν βασικές γνώσεις  όσον αφορά σε θεωρίες, οικονομικούς νόμους και αρχές,
 • να αποκτήσουν δεξιότητες  εφαρμογής των παραπάνω θεωρήσεων και
 • να αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης ασκήσεων και μεταφοράς της υπάρχουσας γνώσης σε νέες καταστάσεις

Ενότητες

 • Η φύση και το πεδίο εφαρμογής της Επιχειρησιακής Οικονομικής
 • Εργαλεία Management & Λήψη Αποφάσεων
 • Τεχνικές αριστοποίησης (Διαφορικός λογισμός και τεχνικές αριστοποίησης)
 • Η θεωρία της ζήτησης
 • Προσδιορισμός και μεταβολή τιμών (Ζήτηση, Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ζήτησης, Προσφορά, Προσδιοριστικοί Παράγοντες Προσφοράς, Αγορά, Ισορροπία)
 • Η θεωρία της επιλογής του καταναλωτή
 • Εκτίμηση της ζήτησης
 • Ελαστικότητες (Ελαστικότητα Ζήτησης ως προς την τιμή, το εισόδημα, τις τιμές άλλων αγαθών, Ελαστικότητα Προσφοράς ως προς την τιμή, τοξοειδής ελαστικότητα)
 • Ανάλυση της παλινδρόμησης και πρόβλεψης της ζήτησης με τη βοήθεια του Excel
 • Θεωρία και εκτίμηση της παραγωγής
 • Θεωρία και εκτίμηση του κόστους
 • Παραγωγή και κόστος (Συνολικό, Μέσο και Οριακό Προϊόν, Κόστος στη Βραχυχρόνια περίοδο, Κόστος στη Μακροχρόνια, Νόμος Φθίνουσας Απόδοσης, Καμπύλη Προσφοράς)
 • Συναρτήσεις παραγωγής και κόστους και εφαρμογή σε κλαδικό επίπεδο και σε επίπεδο επιχείρησης
 • Χαρακτηριστικά μορφών αγοράς (Χαρακτηριστικά Πλήρους Ανταγωνισμού, Μονοπωλίου, Ολιγοπωλίου, Μονοπωλιακού Ανταγωνισμού)
 • Μεγιστοποίηση των κερδών με τη βοήθεια του διαφορικού λογισμού
 • Λειτουργία της πλήρως ανταγωνιστικής αγοράς
 • Λειτουργία της μονοπωλιακής αγοράς
 • Πρακτικές Τιμολόγησης

Ημερολόγιο