ΑΕΠΠ (ΑΕΠΠ-01)

ΠΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Περιγραφή

Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον

Ενότητες

Το πρόβλημα αποτελεί έννοια που απαντάται σε όλες τις επιστήμες και τους κλάδους τους, αλλά παράλληλα και στην καθημερινή μας ζωή. Τόσο
η αντιμετώπιση, όσο και η διατύπωση ενός προβλήματος, αποτελούν δια δικασίες που απαιτούν ιδιαίτερες αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες, ορθολογική σκέψη, αλλά και σωστό και εμπεριστατωμένο χειρισμό της φυσικής γλώσσας. Οι δεξιότητες που αποκτώνται από τους μαθητές
μέσω της ενασχόλησής τους με την ανάλυση και τον ορισμό προβλημάτων, αποτελούν εφόδια γενικής χρηστικότητας, αφού μπορούν να λογίζονται σαν γνωστικά εργαλεία χρήσιμα για κάθε δραστηριότητα που είτε διαπερνά όλο το φάσμα των επιστημών, είτε αναφέρεται σε καθημερινές
καταστάσεις.

Ημερολόγιο