Μαθηματικά (1234)

Νικόλαος Γκουλιούδης

Περιγραφή

Μαθηματικά Γυμνασίου

Ενότητες

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί η έννοια των κλασμάτων

  1. Ποια κλάσματα ονομάζονται ομώνυμα και ετερώνυμα?Πως συγκρίνουμε δύο ομόνυμα κλάσματα?Πως συγκρίνουμε δύο ετερώνυμα κλάσματα?Πως προσθέτουμε ομώνυμακλάσματα?Πως αφαιρούμε ομόνυμα κλάσματα?
  2. Ποια κλάσματα ονομάζονται ισοδύναμα?
  3. Τι είναι η απλοποίηση κλάσματος

Ημερολόγιο