Εκπαίδευση Open eClass - Διαχειριστές (TMAPRE111)

Διαχειριστής Πλατφόρμας

Περιγραφή

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και συνιστά προσφορά του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) στην εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, βασίζεται στη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα, υποστηρίζεται ενεργά από το GUnet και διανέμεται ελεύθερα. Βασική επιδίωξη της πλατφόρμας είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και η εποικοδομητική χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

http://www.openeclass.org

 

Ενότητες

Στην τρέχουσα ενότητα γίνεται μια πρώτη γνωριμία του εκπαιδευτή με την πλατφόρμα Openeclass. Περιγράφονται οι βασικές λειτουργιές και παρουσιάζεται μια γενική εικόνα η οποία θα γίνει πιο ειδική στις επόμενες ενότητες του συγκεκριμένου μαθήματος.

Διάρκεια: 1ώρα

Η συγκεκριμένη ενότητα περιέχει όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα σε ένα εκπαιδευτή προκειμένου να δημιουργήσει και να διαχειριστεί ένα ηλεκτρονικό μάθημα. Ο τρόπος δημιουργίας ενός μαθήματος και η διαχείριση των χρηστών που ανήκουν σε αυτό αποτελούν  απαραίτητα στοιχεία για μια σύγχρονη “ηλεκτρονική τάξη”.

Διάρκεια: 2 ώρες

Τα εργαλεία που περιέχει η τρέχουσα ενότητα βοηθούν τον εκπαιδευτή να κατανοήσει το βαθμό αφομοίωσης της γνώσης των εκπαιδευόμενων πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.

Διάρκεια: 4 ώρες

Η παραπάνω ενότητα χειρίζεται τα ζητήματα της αποθήκευσης και οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού του μαθήματος. Στόχος είναι η επίτευξη μιας οργανωμένης και εύκολα πρόσβασης διαδικασίας χειρισμού τόσο των εγγράφων και πολυμέσων όσο και των συνδέσμων που σχετίζονται με το μάθημα.

Διάρκεια: 4 ώρες

Στην παρούσα ενότητα μέσα από τα εργαλεία που διαθέτει η πλατφόρμα γίνεται προσπάθεια να προαχθεί η έννοια της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων στο μάθημα. Αυτό δίνει στον εκπαιδευτή την δυνατότητα να αναβαθμίσει το γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευόμενων μέσω της των σεναρίων αλληλεπίδρασης που δημιουργεί με τα άλλα μελή της ομάδας.

Διάρκεια: 2 ώρες

Στην παρούσα ενότητα γίνεται παρουσίαση της συνεισφοράς των εργαλείων επικοινωνίας μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσουν πληροφορίες και ιδέες στα πλαίσια του μαθήματος κάνοντας χρήση εργαλείων όπως: Forum, Chat.

Διάρκεια: 2 ώρες

Ένα από τα πιο σημαντικά και σύγχρονα εργαλεία παρουσιάζεται στην τρέχουσα ενότητα. Με τον όρο τηλεκπαίδευση ορίζεται η έννοια της εκπαίδευσης από απόσταση. Εάν τώρα προσθέσουμε και την έκφραση “σύγχρονη” εξασφαλίζουμε την άμμεση (σε πραγματικό χρόνο) επικοινωνία εκπαιδευτών με τους εκπαιδευόμενους.

Διάρκεια: 2 ώρες

Η ανάγκη για καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων οδήγησε στην δημιουργία του υποσυστήματος Στατιστικών. Μέσα από το συγκεκριμένο υποσύστημα ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να δει την προτίμηση των εκπαιδευομένων στα διάφορα υποσυστήματα και να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία σε όποιες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.

Διάρκεια: 2 ώρες

Σημαντική μέριμνα του εκπαιδευτή είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού το οποίο να βασίζεται σε νέες τεχνολογίες. Η πλατφόρμα παρέχει μια σειρά από εργαλεία τα οποία βοηθούν τους εκπαιδευτές να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Τα πακέτα Scorm, τα podcasts είναι μερικά από αυτά.

Διάρκεια: 4 ώρες

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρέχονται οι οδηγίες για τις διαδικασίες εγκατάστασης και αναβάθμισης της πλατφόρμας. Επίσης παρουσιάζονται και λύσεις σε προβλήματα που ίσως προκύψουν στην όλη διεργασία.

Διάρκεια: 2 ώρες

Η παρούσα ενότητα απευθύνεται στο Διαχειριστή της πλατφόρμας Open eClass και παρουσιάζει τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες των εργαλείων διαχείρισης της πλατφόρμας.

Διάρκεια: 4 ώρες

Ημερολόγιο