Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγραφή

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος είναι, να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

Οι μαθητές θα πρέπει:

- να μπορούν να αναλύουν ένα απλό πρόβλημα και να σχεδιάζουν τη λύση του
- να έχουν αναπτύξει ικανότητες μοντελοποίησης και αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων
- να μπορούν να χρησιμοποιούν συμβολικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων και την επεξεργασία δεδομένων.

Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Γνώση βασικού χειρισμού υπολογιστή

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Το μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" θα καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

Ανάλυση προβλήματος
Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
Επιλογή και επανάληψη
Πίνακες
Υποπρογράμματα

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  • «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2010.
  • «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον», Εκδόσεις Σαββάλας, Έτος έκδοσης 2008.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Διαλεκτική μέθοδος με χρήση πίνακα και μέθοδος ερωταποκρίσεων με σκοπό τη συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.


Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Επίλυση 2 σετ ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με βαρύτητα το 50% της συνολικής βαθμολογίας

Γραπτή εξέταση με βαρύτητα το 50% της συνολικής βαθμολογίας

Ημερολόγιο